Audiitorkogu / 23. oktoober 2020

Parimad arvestusala uurimustööd 2020: Jätkusuutlikkuse kajastamine Eesti ettevõtete veebilehtedel ja selle seos majandusliku edukusega

Autorid: Anneli Pajur ja Anneli Saaroja

Autorite tutvustus: Autorid lõpetasid magistriõpingud Tartu Ülikooli ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimise õppekaval.

Magistritöö pealkiri: Jätkusuutlikkuse kajastamine Eesti ettevõtete veebilehtedel ja selle seos majandusliku edukusega

Töö lühikirjeldus:

Jätkusuutlik ettevõtlus hõlmab erinevaid tegevusi ja üheks sellise ettevõtluse tunnuseks on ressursside efektiivse kasutamise tagamine. Sellist käitumist hinnatakse järjest rohkem nii tarbijate, töötajate, kui ka teiste huvigruppide poolt. Viimaks oma jätkusuutliku tegevuse algatused ning tulemused nendeni, on oluline, kuidas ettevõtted oma tegevust kommunikeerivad. Selleks on uusi võimalusi loonud interneti levik. Suurem avatus ning jätkusuutlikkuse alase informatsiooni jagamine aitab kaasa ka ettevõtete usaldusväärsuse kasvule.

Oma töö käigus uurisime, millisel viisil ja ulatuses Eesti ettevõtted kajastavad jätkusuutlikku tegevust oma veebilehtedel ning milline on seos nende jätkusuutlikkuse veebilehtedel kajastamise ja majandusliku edukuse vahel.

Uuringu läbiviimiseks koostasime 452 ettevõtte valimi. Selle aluseks oli jätkusuutlikku ja vastutustundlikku ettevõtlust iseloomustav märksõnapõhine otsing ning täiendavalt lisati erinevates edetabelites (Vastutustundliku Ettevõtluse märgis, Ettevõtluse Auhind, Eesti Konkurentsivõime Edetabel) nomineeritud ettevõtted.

Jätkusuutlikku tegevust käsitletakse kolme erineva - majandusliku, keskkonnaalase ja sotsiaalse mõõtme kaudu. Need kolm komponenti peavad üksteist tasakaalustama ja koos toimima.

Tulenevalt teema aktuaalsusest, uurisime erinevate sotsiaalsete (töötervishoid ja -ohutus, töötajate vabatahtliku tegevuse soodustamine, võrdõiguslikkus, inimväärikus, tööjõukasutus ja inimväärne töö, panustamine kogukonna arengusse, kogukonna kaasamine) ja keskkonnaalaste (ressursside tõhusam kasutamine, ümbertöötlemine, taaskasutus, vee taas- ja korduvkasutamine, energia¬tarbimise vähenemine, saasteainete heitkoguste vähendamine, süsiniku jalajälje vähendamine, toodete/ teenuste keskkonnamõju vähendamine, jäätmete vähendamine, kohaliku tooraine kasutamine) jätkusuutlikkuse näitajate kajastamist.

Erinevaid jätkusuutlikkuse näitajaid kajastas oma veebilehel 245 ettevõtet ehk 54% valimi ettevõtetest. Üldiselt avalikustatakse keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid jätkusuutlikkuse näitajaid praktiliselt võrdses ulatuses - vastavalt 43 ja 44 % ettevõtetest. Detailsemalt vaadelduna on näha, et sotsiaalsetest näitajatest kajastatakse kõige rohkem infot ettevõtete veebilehtedel kogukonna arengusse panustamise kohta ning keskkonnaalastest näitajatest ressursside tõhusama kasutamise kohta.

Lisaks lühidalt välja tooduna uuringu tulemustest:

  • eraldi jätkusuutlikkust kajastav alamleht on 31%-l ettevõtetest
  • jätkusuutlikkuse põhimõtteid kajastab oma visioonis/ missioonis/ väärtustes 37% ettevõtetest
  • ettevõtted iseloomustavad oma jätkusuutlikke tegevusi numbriliste faktidega vähesel määral, pigem on teave kirjeldav ja üldsõnaline
  • kõige rohkem avalikustavad jätkusuutlikkuse näitajaid 250 ja enama töötajaga ettevõtted
  • jätkusuutlikkuse näitajaid esitavad rohkem ettevõtted, mille omanikettevõtted (peakontorid) asuvad välismaal, võrreldes ettevõtetega, mille peakontor asub Eestis
  • jätkusuutlikku tegevust veebilehtedel rohkem esitavad ettevõtted ei ole majanduslikult nii edukad, kui jätkusuutlikkust mitte kajastavad ettevõtted, aga siiski on nad majanduslikult edukamad kui Eesti ettevõtted keskmiselt
  • analüüsides jätkusuutlikkuse näitajate kajastamise ja majandusliku edukuse vahelist seost selgus, et mida vähem jätkusuutlikkuse näitajaid ettevõtted on avaldanud, seda paremad on ettevõtete rentaablusnäitajad

Kuigi majanduslikult edukamad ettevõtted ei kajasta jätkusuutlikku tegevust oma veebilehtedel laialdaselt, ei tähenda see, et nad jätkusuutlikkuse teemadega ei tegele. Pigem annab see märku asjaolust, et ettevõtted ei pea oluliseks veebilehel info esitamist.

Loodame siiski, et ettevõtted leiavad lahendusi, kuidas kvaliteetse elukeskkonna säilitamisse panustada, sotsiaalselt jätkusuutlikult tegutseda ning olla ka majanduslikult edukas. Suuresti aitab sellele kaasa vastavate algatuste avaldamine ettevõtete poolt oma veebilehtedel ja internetis.

Magistritöö terviktekst on kättesaadav: https://www.audiitorkogu.ee/est/arvestusalaste-uurimustoode-konkursi-2020-voidutood-ja-audiitortegevusega-seotud-tood

 

 

 

Jaga artiklit:
Menüü