Kutseeksam

Kutseeksami sooritamine on vandeaudiitori kutse saamise eeltingimuseks. Kutseeksamile pääsemisele peab eelnema vähemalt kolmeaastane praktiseerimine vandeaudiitori juhendamisel (või 15-aastane arvestusala töökogemus).

Audiitori kutse taotleja peab olema hea mainega ja usaldusväärne. Enne eksamile lubamist ja eksami käigus kontrollitakse ja hinnatakse audiitori kutse taotleja isiksuseomadusi ning kutsetegevuse alustamiseks vajalikku ettevalmistuse taset, teadmisi, oskusi ja vilumusi.

Vandeaudiitori kutseeksamit korraldab Rahandusministeerium ja võtab vastu eksamikomisjon. Eksamikomisjon on kümneliikmeline, neist kuus on vandeaudiitorid. Kutseeksami kord ja muu asjakohane regulatsioon on esitatud Rahandusministeeriumi hallatavas audiitortegevuse portaalis.

Eksam koosneb kaheksast moodulist:
Audiitortegevus:

  • Vandeaudiitori kutsetegevuse standardite üldosa
  • Rahvusvahelised auditeerimisstandardid
  • Vandeaudiitori õigus
  • Essee (isiksuseomaduste hindamiseks)

Raamatupidamine:

  • Eesti hea raamatupidamistava
  • Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid (IFRS)
  • Rahandus ja juhtimine
  • Arvestusala õigus

Kutseeksamitasu on kaheksa mooduli peale kokku 400 eurot. Eksamitasu kasutatakse eksami korraldamise ja vastuvõtmise kulude katmiseks.

Menüü