Avaliku huvi üksused

Avaliku huvi üksused on äriühingud, mille väärtpaberitega on lubatud kaubelda reguleeritud väärtpaberiturul väärtpaberituru seaduse tähenduses, krediidiasutused ja kindlustusfirmad. Samuti on igal Euroopa Liidu liikmesriigil võimalik täiendavalt määratleda avaliku huvi üksusi mõne muu kriteeriumi alusel.

Avaliku huvi üksuse staatusega kaasneb kohustus moodustada organisatsioonisisene auditi komitee, samuti rakenduvad mitmed erinõuded auditile ja audiitoritele. Muuhulgas on kõik avaliku huvi üksusi auditeerivad audiitorfirmad allutatud sagedasemale ja põhjalikumale kvaliteedikontrollile ning peavad igal aastal oma tegevuse kohta esitama läbipaistvusaruande.

 

Menüü