Avaliku huvi üksused on äriühingud ja avaliku sektori organisatsioonid, mille raamatupidamise aruannete usaldusväärsusele on ühiskonnal kõrgendatud ootused.

Avaliku huvi üksused on börsil noteeritud ettevõtted, krediidiasutused ja kindlustusfirmad, samuti on igal Euroopa Liidu liikmesriigil võimalik täiendavalt määratleda avaliku huvi üksusi mõne muu kriteeriumi alusel. Praegu Eestis avaliku huvi üksusi määratlevad kriteeriumid on esitatud siin.

Eestis on täna umbkaudu 200 avaliku huvi üksust. Selle staatusega kaasneb kohustus moodustada organisatsioonisisene auditi komitee, samuti rakenduvad mitmed erinõuded auditile ja audiitoritele. Muuhulgas on kõik avaliku huvi üksusi auditeerivad audiitorfirmad allutatud sagedasemale ja põhjalikumale kvaliteedikontrollile ning peavad igal aastal oma tegevuse kohta esitama läbipaistvusaruande. Riigi äriühingute ja sihtasutuste auditikomiteede moodustamise ja tasustamise ning töökorra põhimõtted on sätestatud Rahandusministri määrusega.

Eelseisva audiitortegevuse seaduse muutmise käigus on oodata, et avaliku huvi üksuse kriteeriume muudetatakse, nii et avaliku huvi üksuste Eestis arv väheneb märkimisväärselt.

Menüü