Audiitorkogu / 30. november 2017

Aktiivne sügis välissuhtluseks

Sel sügisel on Audiitorkogu tegelenud mitmel rindel välissuhete loomisega. Uusi sõpru on leitud nii Aserbaidžaanist, Jaapanist, Makedooniast, Gruusiast kui ka Brüsselist.


Koostöölepe Aserbaidžaani audiitorkojaga


Audiitorkogu on viimastel aastatel aktiivselt suhelnud Gruusia audiitoritega. Selle raames korraldati 2016. aastal Tbilisis ISA koolitus, mille viisid edukalt läbi mitu Eesti vandeaudiitorit. Samuti on juba üle kümne Gruusia audiitorfirma võtnud kasutusele audititarkvara E-dok, mille tarbeks on neile samuti koolitusi korraldatud, viimati sel sügisel, kui Audiitorkogu juhatuse liige Sergei Tšistjakov käis Tbilisis sel teemal näpunäiteid jagamas. Just tänu suhtlusele grusiinidega tekkis Audiitorkogul ka suhtlus nende naabrite, Aserbaidžaani audiitorkojaga (The Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic – CAAR).
Sel sügisel jõudis Audiitorkogu koostööleppe sõlmimiseni CAAR-iga, milles nähakse ette koostöö ühiselt vajalikes ja kasulikes valdkondades. Audiitorkogu huvi on ennekõike aidata Aserbaidžaani audiitoreid sarnastes aspektides nagu nende naabreid grusiine – ISA-de rakendamine ja elektrooniliste dokumenteerimisvahendite kasutuselevõtt.
Koostöölepe CAAR-iga sõlmiti septembris Aserbaidžaani audiitorite aastakonverentsil Bakuus. Audiitorkogu esindas sellel üritusel Sergei Tšistjakov, kellele alloleva fotomeenutusega soovime ka õnne tänasel juubelil. Palju õnne Sergei!

Sergei Tšistjakov ning CAAR-i esindaja Vahid Novzurov allkirjastamas koostöölepet
Sergei Tšistjakov ning CAAR-i esindaja Vahid Novzurov allkirjastamas koostöölepet

Jaapani audiitorite instituudi esindajate külaskäik

Septembris külastasid Audiitorkogu Jaapani audiitorite instituudi (Japanese Institute of CPAs – JICPA) esindajad. Nende kaheliikmeline välissuhete komisjon oli selleks ette võtnud reisi just Eestisse, mis oli ka ainus riik siin piirkonnas, mida külastati. Kohtumisel esitlesid mõlema organisatsiooni esindajad nende tegevuspõhimõtteid ning väljakutseid. Kuigi riikide ja organisatsioonide suurused on väga erinevad (näiteks on Jaapanis ligi 30 000 vandeaudiitorit), on mitmed väljakutsed samad – pidevate uuendustega toimetulek ja nende vahendamine oma liikmetele ning noorte vähene tulek kutsesse.
Eesti poolele pakkus enim huvi Jaapani järelevalvemudel, mis nägi ette eraldiseisva ja sõltumatu järelevalveorganisatsiooni, mis teostas järelevalvet nii JICPA teostatava järelevalve üle, kui ka vajadusel otse audiitorfirmade ning isegi auditi klientide üle. Jaapani poolele pakkus enim huvi meie audititarkvara E-dok, just selle lihtsus ja universaalsus. Tagasi koju jõudes lubati anda ülevaade Eestis nähtust ning arutada edasist koostööd.


JICPA ja Audiitorkogu esindajate ühispilt
JICPA ja Audiitorkogu esindajate ühispilt


Euroopa Liidu projekti raames Makedoonias


Mäletatavasti sõlmisid Audiitorkogu ja Makedoonia audiitorite järelevalveorganisatsioon CAOARM 2016. aasta märtsis koostööleppe. CAOARM otsib nii meilt kui mujalt tuge selleks, et Makedoonias üles ehitada mõistlik ja tänapäevane järelevalvesüsteem. Sel otstarbel korraldati nende abistamiseks ametlik Euroopa Liidu TAIEX missioon, mida valiti läbi viima  Audiitorkogu president Märt-Martin Arengu ning RIK-i ettevõtete aruandluse infosüsteemide talituse juht, Audiitorkoguga meie tarkvara teemadel tihedat koostööd tegev Aleksandr Beloussov, lisaks käis missioonil abiks Audiitorkogu metodoloogiaspetsialist Angelika Ruubel.
Oktoobris toimunud missiooni käigus intervjueeriti nii Makedoonia järelevalveorganisatsiooni, audiitorite kui ka keskregistri esindajaid, samuti kohtuti valdkonda kureerivate ministeeriumite (rahandusministeerium, majandusministeerium) esindajatega. Intensiivne neljapäevane missioon oli edukas, eriti hinnati tagasiside puhul seda, et ei räägitud ainult teoreetiliselt baasilt, vaid sarnased protsessid nii oma plusside kui miinustega on Eestis ka reaalselt läbitud. Samuti peeti väga kasulikuks nõuandeks seda, et audiitorite üle teostatavaks järelevalveks on oluline teha koostööd audiitorite esindusorganisatsiooniga, et koos võimaldada Makedoonia audiitoritele kaasaegseid ning tänapäevaseid vahendeid oma töö läbiviimiseks.


Quality Assurance Network konverents Brüsselis


Rahvusvaheliselt on riiklike järelevalvenõukogude tugiorganisatsiooniks CEAOB, mille liikmed on enamasti sellised järelevalveorganisatsioonid, kes kontrollivad ainult avaliku huvi üksusete (AHÜ) audiitoreid. Pakkumaks tuge mitte-AHÜ-de järelevalve teostajatele on Inglismaa ja Wales’i audiitorite ühendus ICAEW loonud rahvusvahelise võrgustiku QAN (Quality Assurance Network) just sellistele organisatsioonidele. Kuna Eestis auditeeritavatest ettevõtetest on vaid 0,3% AHÜ-d, otsustas Audiitorkogu juhatus novembris saata oma esindaja QAN-i konverentsile vaatlejana.
Konverentsil osalenud metodoloogiaspetsialist Angelika Ruubeli tagasiside konverentsil nähtule ja kuuldule oli positiivne ning Audiitorkogu juhatus kaalub lähiajal edasisi samme seoses võimaliku liikmesusega QAN-is.

Jaga artiklit:
Menüü